วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555

10th assignment : Combining Sentence


Sentence combining
  Sentence combining คือการเชื่อมประโยคช่วยให้ประโยคกระชับ กะทัดรัด และอ่านง่ายขึ้น มีวิธีการต่าง ๆ ดังนี้
1.  เชื่อมประโยคเป็น compound sentence ใช้เครื่องหมาย semicolon (;) เชื่อม independent clause
ตัวอย่าง Three of the participants were male and seven were female; their age ranged between 21 and 24. ใช้ coordinating conjunction   and,   but,   or
ตัวอย่าง   The study employed a range of data gathering instruments, but the main source of data came from self-assessment questionnaires.ใช้ correlative conjunction  not only … but also, either … or, neither … nor
ตัวอย่าง   The distinction is important not only in terms of measuring and understanding how these variables affect WTC but also in terms of pedagogical intervention.
2. เชื่อมประโยคเป็น complex sentence ใช้ adverbial clause แสดงความสัมพันธ์ของประโยค เช่นแสดงความแย้งใช้ adverbial clause ที่ขึ้นต้นด้วย although  แสดงเหตุผล ใช้ since  because แสดงเวลา ใช้ when
ตัวอย่าง   Although the study led to a proposed preliminary model of situational WTC in L2, the model is static.
3.  ใช้   appositives  ขยายความหรือเพื่อเชื่อมความคิด
ตัวอย่าง Smith, who was anative speaker of English, gave interview on the experience of teaching thai students.
4.  ใช้ participial phrase  เชื่อมความคิด
Redressing the balance, others have attempted to describe the specificities of Chinese learning from a more sympathetic perspective.
5.   การใช้ participial phrase ต้องระวัง  Dangling participle
กล่าวคือ ประธานไม่ได้เป็นผู้กระทำกริยาใน participial phrase/  นั้น
Wrong:   Coping with daily stress, the model in this research needs support. 
Improved: Coping with daily stress, parents of children with autism need support.
ที่ถูกต้องคือ parents เป็นผู้ cope with daily stress  ไม่ใช่ โมเดลในการวิจัย


   

    Compound sentence หรือประโยคประสม คือประโยคที่ประกอบด้วยประโยคย่อยอิสระ (independent clause) ซึ่งเป็นประโยคความเดียว ( simple sentence) ที่มีความหมายเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตั้งแต่ 2 ประโยคขึ้นไป รวมกันเป็นประโยคเดียวโดยในการเชื่อมความ อาจใช้ ( 1) เครื่องหมายอัฒภาค หรือ semi-colon (;) (2) คำสันธานประเภท coordinating conjunction ซึ่งเป็นคำสันธานที่ใช้เชื่อมประโยคที่สมบูรณ์สองประโยคเข้าด้วยกัน หรือ ( 3) คำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้ในการเชื่อมความ ( conjunctive adverb) ดังตัวอย่าง

 
simple sentence:   
Laura works forty hours a week.
 
simple sentence:   
She goes to school at night.
 
compound sentence:  
(1) Laura works forty hours a week; she goes to school at night.
 
 
(2) Laura works forty hours a week, and she goes to school at night.
 
 
(3) Laura works forty hours a week; thus , she goes to school at night.

http://learnenglish.nabia10.com/gramma/step/m9_1.htm

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น